ถวายพระพร

Name *
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

นายสมชาย สิรประภาธรรม และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายทั้งปวง เป็นพ่อของแผ่นดิน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Thursday, 12 December 2013

สถานีวิทยุเสียงประชาชนเพื่อประชาชนอุตรดิ...

ขอทรงพระเจริญ

Wednesday, 11 December 2013

อัจจรา และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 11 December 2013

นางสาวดิยาณา จี้เกษม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Wednesday, 11 December 2013

รังษี วนเศรษฐและครอบครัว

ทรงพระเจริญ

Wednesday, 11 December 2013

สุทธิกา ประกอบผลดี

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนยาว

Wednesday, 11 December 2013

ครอบครัว สุขทรัพย์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Wednesday, 11 December 2013

นางสาวณัฏฐพร ดวงสว่าง

ขอ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 09 December 2013

นางสาวภัคจิรา มีศิลารัตน์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Monday, 09 December 2013

นายมนัส ทองคำสิงห์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 09 December 2013

นางมนฤดี มณีฉายและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 09 December 2013

นายศุภฤกษ์ ผลาชุม HS9FBE

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 09 December 2013

น.ส.สุกัญญา โชคเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 08 December 2013

สาวิตรี เรืองงิ้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 08 December 2013

นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์

ขอพระอค์ ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 08 December 2013

เปรมยุดา พิชัย

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย ขอพระองค์ทรงพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 07 December 2013

นายภูชิสส์ ทาบโลหะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยี่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Saturday, 07 December 2013

สมนึก พิริยะสุขสมบูรณ์

ขอทรงจงพระเจริญ

Saturday, 07 December 2013

โศภิษฐ์ ใจสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวััญปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 06 December 2013

ธนกฤต รุ่งแสนทวี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 06 December 2013

สถานีวิทยุกระจายเสียงบัดดี้ bfm.88.25 mh...

ขอพระอค์ ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 06 December 2013

นางสาวรัชณีวรรณ ชาวนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 06 December 2013

วเรศ บวรสิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 06 December 2013

นางบุมาพร จงจิตร

ขอพระอค์ ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 06 December 2013

ชยพัทธ์ มะแม้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

Friday, 06 December 2013

นส.ศิวพร จงจิตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 06 December 2013

กศล จงจิตร

ทรงพระเจริญ

Friday, 06 December 2013

นางสาววรรณพร ไชยลาภ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 06 December 2013

อุบลและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Friday, 06 December 2013

นายอนิรุท เสวกานันท์ HS3EEE

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 06 December 2013

นางเสาวรัตน์ ผลผลา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 06 December 2013

นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง

ด้วยอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองประเทศไทยทุกพระองค์ โปรดช่วยกันอำนวยพรให้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 06 December 2013

เจษฎาพงษ์ ฉวีชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 05 December 2013

วุฒิภัทร ณ พัทลุง

ทรงพระเจริญ

Thursday, 05 December 2013

E23CSV

ขอพระองค์ทรงมีแต่ความสุข พลานมัยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมของเดชะข้าพระพุทธเจ้า E23CSV HS9QZW

Thursday, 05 December 2013

นางอนงค์ น.ส.สุริยา นายเทวินทร์ ศุภมานพ

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 05 December 2013

นายพันธ์ศักดิ์ ปอลดเอี่ยม พร้อมครอบครัวป...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Thursday, 05 December 2013

นายเอกลักษณ์ มณีกูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 05 December 2013

ปวีณา ขันชมภู

ขอพระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 05 December 2013

ืนาย ณัฐพล พรหมเกตุ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 05 December 2013

นายอำนวย วรรณกิจ/E21OWS และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรงและทรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 05 December 2013

จินดาวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 05 December 2013

นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง

ทรงพระเจริญ

Thursday, 05 December 2013

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4A...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 05 December 2013

khwn

ขอให้ทรงพระเจริญและให้บ้่นเมืองสงบสุข

Thursday, 05 December 2013

ว่าที่ร.ต. จตุพล ดาวแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจรืญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Thursday, 05 December 2013

นายภาคิน วังสถิตธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

korawan Ekwethakarn

On the auspicious occasion of His Majesty The King's birthday, I humbly wish His Majesty good health and happiness.

Wednesday, 04 December 2013

myfmradio99.0 mhz อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราข อภิวาทปิติอภิสมัย วันมหามงคลของขาวไทย ต่างพร้อมใจแซ๋ซ้องถวายพระพร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย.ไชยโรจน์ ฮุ่นตระกูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ MYFMradio 99.0 MHZ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Wednesday, 04 December 2013

Natsuda Hengpradit

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Wednesday, 04 December 2013

นายดนัย ศีลบุตร และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

วัชรพงศ์ แสงอ่อน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวแสงอ่อน

Wednesday, 04 December 2013

นายสุวรรณ์รักษ์ ทองใส และครอบครัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

ศักดิ์ศรี ว่องไว hs8bkk

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นางสาวจิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

อรนิตย์ เนติธรรมกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

นายศุภชัย ไทยโส

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นางญดา เสียงเพราะ

ข้าพเจ้า และครอบครัว ขอถวายพระพร แด่พ่อหลวงของชาวไทย ขอทรงพระเจริญ มายุยืนนาน พร้อมขอให้พระราชวงค์ทุกพระองค์ มีความสุข พลานามัยแข็งแรง เป็นที่รักแก่ปวงชนชาวไทย ดูแลสารทุกสุขดิบแก่พวกเราชาวไทยตลอดไป ขอพรแต่พระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาส เข้าทำงานในองค์กร หน่วยงานราชการ เพื่อตอบแทนพระองค์ เป็นข้าราชการของพระองค์ ดูแลประชาชนของชาติสืบไป

Wednesday, 04 December 2013

อังกูล บุญดี

ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

Wednesday, 04 December 2013

รัชดาวรรณ จันทรสิทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

เพ็ญศิริ จิ๋วสำอางค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นายเรืองศักดิ์ กำภู ณ อยุธยา และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นางสาวณิชารัศม์ ไชยมณีวัฒน์

ข้าพระพุทธเจ้าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกจงปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ชาวประชาตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

อนุชา คงกล้า

On this Royal Birthday Anniversary Anucahr and my home wish His Majesty The King good health and happiness. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้านายอนุชา คงกล้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญเทอญ

Wednesday, 04 December 2013

นายวสันต์ เริงสมุทร และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Wednesday, 04 December 2013

นายสุรัช ลีลาวรรณเขต

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

พงษ์พัฒน์ แพรเขียว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

พงษ์พัฒน์ แพรเขียว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

สมประสงค์ ใหญ่สมพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

สถานีวิทยุTrueloveradio 87.5 MHz

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

วิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

ปานฑิต สุขพานิช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ และครอบครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

ภัทรมน เกียรติศักดิ์โสภณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นเรศน์ พูลสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายบัญชา มโนโอภาสชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

ภาคิน วังสถิตธรรม

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นายบัณฑิต สีเทา และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

lสัญญา กระจ่างศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

สัญญา กระจ่างศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นางสาวสุภาวดี สดศรี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากโรคภัย และอันตรายทั้งปวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

รจนา แจ่มจันทร์

ขอพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จะทรงพระเจริญ พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ รจนา แจ่มจันทร์ และครอบครัว

Wednesday, 04 December 2013

น.ส.สุทนี อัศวนุภาพ

ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายกานน นนท์แก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

เกณิกา เจริญจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นายโอรส จัตตานนท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

นางเสาวรัตน์ ผลผลา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

อังกูล บุญดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายสุทิน แกล้วกล้า

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายพงศ์ภพ สุจริตพงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

โสรัจจ์ ศรีพุฒและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมไทย ชาวไทยทั้งประเทศ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

ปาณิสรา แมดสถาน

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายอภิรักษ์ รังสฤษฎากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายประวิทย์ เฮงสวัสดิ์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

ธนันไชย จันทร์ผ่อง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

สนธยา รัตนคช

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายไพรัช บุญหล้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

Wednesday, 04 December 2013

ว่าที่ร้อยตรี กำชัย ใจแน่น

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 04 December 2013

ธัชนันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นางนิรัชรา วรรณโวหาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ และครอบครัว

ขอพระองค์จง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

นายชิตวร สังสุวรรณ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 04 December 2013

ปราณี เนตรรัตนะ / E21DKD

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 04 December 2013

ศาสนาจารย์ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รักพระองค์สุดดวงใจ

Tuesday, 03 December 2013

ศาสนาจารย์ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รักพระองค์สุดดวงใจ

Tuesday, 03 December 2013

นายอรุณ มหาไพบูลย์ พร้อมด้วยครอบครัว

ธ ทรงเป็น พ่อหลวง ของปวงไทย พระหทัย เปี่ยมล้น ชนสรรเสริญ ชาวประชา แซ่ซ้อง ร้องทรงพระเจริญ พระดำเนิน แห่งใด ล้วนได้ยิน ดุจสายน้ำ หล่อเลี้ยง ทุกชีวิต ทรงสถิตย์ ทั่วแคว้น แดนไทยสิ้น เสด็จถึง ทุกแห่ง ในแผ่นดิน แม้ในถิ่น แดนดง ป่าพงไพร อันพระคุณ ล้นฟ้า หาที่สุด เปรียบประดุจ บิดา มาโปรดให้ ลูกทุกคน ที่เห็น เป็นชาติไทย อยู่อาศัย ร่มเงา พระบารมี ในวาระ ห้าธันวา มาบรรจบ ขอประนบ กราบองค์ พระทรงศรี ให้พระองค์ ทรงเกษม แลเปรมปรีด์ เป็นชีวี ลูกหลานไทย ไปตลอดกาล

Tuesday, 03 December 2013

ทรงพระเจริญ

มงคล ฉัตรเวทิน และครอบครัว

Tuesday, 03 December 2013

ณัฐวุฒิ อาจปรุ

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

นายพิชญะ ตื้อคำและครอบครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยื่งยื่ยนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย เป็นมิ่งขวัญกำลังใจตราบนานเท่านาน ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 03 December 2013

Fm89.50สถานีคนเมืองงาววังช้างเรดิโอ อ.ง...

ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

นายมนัส แก้วตาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

นายวิทวัฒน์ ไชยรัตน์

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งๆๆขึ้นไป เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตลอดไป

Tuesday, 03 December 2013

ประทีป สังข์เที้ยม

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

นางสาวพรศิริ บุญเลิศวรกุล

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชน เป็นมิ่งขวัญกำลังใจตราบนานเท่านาน ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 03 December 2013

พิตรชุดา ภูตาสืบ

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 03 December 2013

สมคิด นาคะพิสุทธิ์ / E20GIG

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

เกียรติศักดิ์ โบพรหม

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรงและทรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

วิชาญ อ่อนชุลี และครอบครัว

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

sarunyu

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

Tuesday, 03 December 2013

 

Display Num