ถวายพระพร

Name *
Content *
   
 

ข้าพเจ้านายอิทธิพล ชัยสุภา

ขอจงทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

ประพัทธ์ สืบรักษ์

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

ประเสริฐ เอ่งฉ้วน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 30 March 2015

ครอบครัววัฒนะยา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรไปตราบนานเท่านาน

Monday, 30 March 2015

ณัฐวุฒิ อาจปรุ

ทรงพระเจริญ

Monday, 30 March 2015

ทิพวรรณ โทสิริกุลชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดกาลนานเทอญ

Monday, 30 March 2015

อดิเรก วีระกิจ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 30 March 2015

นายวันชนะ นรสิงห์,นางเอมอร โสภณและครอบคร...

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 30 March 2015

นาย ศตคุณ ไถ้เงิน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 30 March 2015

นภัสวรรณ สวัสดิทัต

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 30 March 2015

นาย ชัยรัตน์ ทองยี่สุ่น และครอบครัว

ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญพสนิกรชาวไทยชั่วกาลนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 30 March 2015

นางสุกัญญา เกิดไพบูลย์และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 30 March 2015

จิตาพร ชุมทอง และครอบครัว

ขอพระทรงพระเจริญ

Monday, 30 March 2015

วิชัย สาธุชาติ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Sunday, 29 March 2015

มงคล ฉัตรเวทิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 29 March 2015

กิตติ โตแทน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 28 March 2015

พิมพ์ราวัน ใสขาว

ทรงพระเจริญ

Saturday, 28 March 2015

นายอรรถพล อึ๋งชินกรรมและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 28 March 2015

น.ส. สุกัญญา อำพนราชมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Friday, 27 March 2015

นายสุรทัต ศุภศรี

ขออัญเชิญอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ตลอดจนพระบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์ และพระบารมีแห่งองค์พระสยามบรมราชกุมารีองคืปัจจุบัน ได้โปรดประทานพรให้ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยื มีความเจริญ รุ่งเรือง สถิตย์สถาพร ตราบกาลนาน ด้วยเทอญ

Friday, 27 March 2015

นายพงศ์ภพ สุจริตพงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 27 March 2015

นายอนันตชัย ฉลาดดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 27 March 2015

สถานีวิทยุแฮปปี้เรดิโอ 93.25 MHz จ.หน...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 27 March 2015

นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข

ทรงพระเจริญ

Friday, 27 March 2015

สถานีวิทยุส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒ...

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 27 March 2015

ชัยพฤกษ์ สุดถวิล ทิพยวดีี ณัชพล ศุภาพิชญ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 27 March 2015

รวิภา ด้วงแดงโชติ

ทรงพระเจริญ

Friday, 27 March 2015

น.ส.เฉลิมศรี แซ่ลิ่ม และครอบครัว

ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญพสนิกรชาวไทยไปตราบชั่วกาลนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 26 March 2015

รุ่งทิพย์ พิทยาภินันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 26 March 2015

ทวิทย์ ทองเล็ก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 26 March 2015

ศุภกานต์ อุฤทธิตะวี

ขอพระองคืทรงพระเจิญ

Wednesday, 25 March 2015

ยุวลักษณ์ เอี่ยมโภคลาภ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 25 March 2015

พิชญะ ตื้อคำ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 25 March 2015

ครอบครัว นันทวรรณกร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 25 March 2015

นายไตรภพ ทองสุข และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขอให้พระองค์มีพระเกษมสำราญตลอดไป

Wednesday, 25 March 2015

ครอบครัวศรีวิชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 25 March 2015

นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 24 March 2015

วัชลาวลี เดชสำราญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Tuesday, 24 March 2015

นายอนุชา คงกล้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 24 March 2015

นที ชินโชติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Tuesday, 24 March 2015

นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 24 March 2015

E21dkd

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 24 March 2015

สถานีวิทยุ AFM 89.50 หันคาเรดิโอ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 24 March 2015

kiewyha

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทย

Monday, 23 March 2015

ครอบครัวเขียวยะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Monday, 23 March 2015

นายวีระพันธ์ ห้วยลึก และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพลานามัยแข็งแรง

Monday, 23 March 2015

สถานีวิทยุ My Radio Family

ประณตน้อมค้อมกราบทาบพระบาท วโรกาสบรรจบครบพรรษา "องค์ฯพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ผองประชาเทิดองค์พระทรงชัย ขอพระองค์ทรงศักดิ์ประจักษ์สุข นิราศทุกข์ทั้งปวงล่วงสมัย สัมฤทธิ์ผลสมพระราชหฤทัย พลานามัยเกษมศานต์สำราญเทอญ

Monday, 23 March 2015

คณึง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

นายอนุตร์ แพทยานันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 23 March 2015

นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

คณวรรณธร วงษ์ลิขิตเลิศ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Monday, 23 March 2015

นิตยา พันธาวงศ์และครอบครัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 23 March 2015

นายพลศักดิ์ มุ่งมานะกิจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

นายบัญชา พุทธสุภะ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

มานิต สิริหล้า

ทรงพระเจริญ

Sunday, 22 March 2015

ธีรนนท์ มาแดง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 22 March 2015

มิตรภาพเรดิิโอ 107.50

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 22 March 2015

นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Sunday, 22 March 2015

นางสาวพรนัชชา คำเขียวพร้อมครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

Sunday, 22 March 2015

นางสาวเบญญาภา บัวเดช

ขอพระองค์พระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 22 March 2015

นางสาวเบญญาภา บัวเดช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 22 March 2015

นายวราวุธ จิระกิตติดุลย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นางเย่นเซง แซ่ฟุ้ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายเด่นชัย ชิงดวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายเด่นชัย ชิงดวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายเด่นชัย ชิงดวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นางสาวสมพร แกมนิรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 21 March 2015

นายชยพัทธิ์ มะแม้นและครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายชยพัทธิ์ มะแม้นและครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

ภีมกานต์ หลักกำจร และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

ชัยพฤกษ์ พรมชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

ธัญนันท์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทราพระเจริญ ยิ่งยืนนานตลอดไป

Friday, 20 March 2015

นางธัญนันท์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

Friday, 20 March 2015

ประทีป สังข์เที้ยม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นายมนัส แก้วตาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

รัตนพงษ์ ทับถม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นางสาวธราภรณ์ พยุงสกุล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นายสงัด คำมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

ครอบครัวดำรงศิลป์สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Friday, 20 March 2015

นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นายวุฒิเลิศ และครอบครัวชนะหาญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 20 March 2015

จิตรเสน สะท้านภพ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

Friday, 20 March 2015

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4A...

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 20 March 2015

ธนพงศ์ ใจสุข

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 19 March 2015

นายวสันต์ เริงสมุทร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 19 March 2015

กัญจน์ชยากร เชยชม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนตราบนานเท่านาน

Thursday, 19 March 2015

อำไพ เกรียงประเสริฐ

ทรงพระเจริญ

Thursday, 19 March 2015

ศรัณยู จิระกร

ทรงพระเจริญ

Thursday, 19 March 2015

 

Display Num