ถวายพระพร

Name *
Content *
   
 

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4A...

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 11 August 2015

ชนมภูมิ ชื่นสุพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 11 August 2015

แผ่นดินทอง เรดิโอ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

สุรศักดิ์ ประกอบกสิกรณ์

ทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

นายพันคำ ช่อวงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

จินตนา ฤทธิธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 10 August 2015

นางสาวกิติญาภรณ์ เอกศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 10 August 2015

วิศิษฐ์แสนสีแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 10 August 2015

วิภา สุธารักษ์

ขอทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

จาริณี ยั่งเจริญ

ขอทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

ธีระศักดิ์ เชยชื่น และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 10 August 2015

นางสาววันทนีย์ สุรธรรมจรรยา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 10 August 2015

นายอังกูล บุญดีและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Monday, 10 August 2015

นายสุพล บรรจง

ขอจงทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

สุเทพ แถวจัตุรัส

ขแพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

นางมนฤดี มณีฉายและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 10 August 2015

ครอบครัวสมหาญวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 10 August 2015

วศินี ชูแสง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นคู่ขวัญของคนไทยตลอดไป

Monday, 10 August 2015

กรองมาลย์ สัจจะนวพร และครอบครัว

ทรงพระเจริญ

Monday, 10 August 2015

สราวุฒิ สร่างทุกข์ E27HRZ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 09 August 2015

ปิยพนธ์ กลิ่นกล่อม

ทรงพระเจริญ

Sunday, 09 August 2015

เอกรัตน์ สีสะอาด

ขอพะองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ไทยไปตลอดกาล

Sunday, 09 August 2015

CHATKAEW

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 09 August 2015

แพรวพรรณ พริกเทศ

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน

Sunday, 09 August 2015

Mr.NANPIPAT CHERDSUKJAI

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์ยิ่งยืนนานครับ

Saturday, 08 August 2015

ดาราแสงศรี

ทรงพระเจริญ

Saturday, 08 August 2015

กร๊ฑา สิริภูริภัค

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 08 August 2015

รัตนพงษ์ ทับถม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

Saturday, 08 August 2015

ชนาทิพย์

ทรงพระเจริญ

Saturday, 08 August 2015

อัจฉราวดี. ขำพ่วง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

Saturday, 08 August 2015

ร.ต.เปรม แก้วสีนาคและ ครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 08 August 2015

ห จ ก ฮิตเวฟเรดิโอ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 08 August 2015

บรรดล ธงอาษา

แม่ของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 07 August 2015

นายอุบล ดีเสียงและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Friday, 07 August 2015

นายเกียรติศักดิ์ โบพรหม

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Friday, 07 August 2015

นพดล โชติกพานิชย์

ขอพระทรงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

Friday, 07 August 2015

อโนชา เกิดนาวีและครอบครัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 07 August 2015

นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 07 August 2015

ดิเรก เดชาธิคมและครอบครัว

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอเดชะ

Friday, 07 August 2015

ศิริพงษ์. ดีมาก

ขอทรงพระเจริญ

Thursday, 06 August 2015

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ แก้วชะอุ่ม

ทรงพระเจริญ

Thursday, 06 August 2015

นายไพโรจน์ ขำขัน

ขอทรงพระเจริญ

Thursday, 06 August 2015

จามจุรี สียางนอก ครอบครัว และคนที่รัก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

Thursday, 06 August 2015

นัฐรินทร์ยา สุทฐิสินบวรรัช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 06 August 2015

นางสาวพรนัชชา คำเขียว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 06 August 2015

นายถาวร โพธิ์ศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอเดชะ

Thursday, 06 August 2015

นายอภิรักษ์ รังสฤษฎากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 06 August 2015

วิชัย ศิริทาวรจันทร์

ทรงพระเจริญ

Thursday, 06 August 2015

ประกอบ บุญกลาง

ขอจงทรงพระเจริญ

Thursday, 06 August 2015

กระแสชล แสงพิศาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 06 August 2015

วิลัยพร ทะลัง และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงมีพระเจริญ

Wednesday, 05 August 2015

ภีมกานต์ หลักกำจร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 05 August 2015

นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง

ทรงพระเจริญ

Wednesday, 05 August 2015

ศักดิ์ศรี ว่องไว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 05 August 2015

นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ E20GIG

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 05 August 2015

ธเนศ ขาวเมืองน้อย

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 05 August 2015

นายมนัส แก้วตาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 05 August 2015

จีรศักดิ์ ตั้งโสภณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า E20 XHI (และครอบครัว)

Tuesday, 04 August 2015

HS2KDG

ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 04 August 2015

HS2KDG

ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 04 August 2015

นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 04 August 2015

สมชาติ ตวงมุกดา

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

นางวาสนา บุญธรรม

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

ทักษ์ธนา คารทอง

จงรักภักดีสมเด็จแม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

ทักษ์ธนา คารทอง

จงรักภักดีสมเด็จแม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

นายวสันต์ เริงสมุทรและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเทอญ

Tuesday, 04 August 2015

สถานีวิทยุทรูเลิฟเรดิโอ 87.5 MHz อ. เมือ...

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

ชัยพฤกษ์ พรมชา

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ _/|\_

Tuesday, 04 August 2015

ประทีป สังข์เที้ยม

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

ศรัณยู จิระกร

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 04 August 2015

 

Display Num