ถวายพระพร

Name *
Content *
   
 

วีรวุธ ขุนราม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 29 April 2015

ประสิทธิ์ พรหมมาศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 27 April 2015

กนกพร มีชัยตระกูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 27 April 2015

นิภาพร เพชรบุรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 25 April 2015

ณัฐสินี ชีวะวิบูลย์พันธุ์

ขอให้พระองค์ทรงมีพระหฤทัยที่เเจ่มใสมีความสุขอายุยืนเป็นหมื่นปีขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 24 April 2015

ปานฉัตร มังกร E24LUC

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 24 April 2015

E24LUC

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 24 April 2015

นาย สรพงษ์ สรสิทธิ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Friday, 24 April 2015

นาย สรพงษ์ สรสิทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Friday, 24 April 2015

สมชัย ไวว่อง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานและมีพลานามัยแข็งแรง

Thursday, 23 April 2015

น.ส.อัจฉรา ชารส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 23 April 2015

นายรังษี กิจสุวรรณและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง

Wednesday, 22 April 2015

ว่าที่ รต. หญิง ธัญญรัตน์ สุขม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรง

Tuesday, 21 April 2015

จีรัฐติกุล จรรยพงษ์

ขออาราธนาพระรัตนตรัย อำนวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 19 April 2015

นางสาวอัญชัญ กันงาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 17 April 2015

อัศวิน ผดุงเวช

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน และมีพลานามัยแข็งแรง

Friday, 17 April 2015

นางสาวกุลยา เลาหเลิศเดชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 17 April 2015

สกาวเดือน มุ่งเขตกลาง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Friday, 17 April 2015

บุญสม ภู่่อินทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 17 April 2015

นางสาวเสาวภา ไขเขวัา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 16 April 2015

นายเกียรติศักดิ์ โบพรหม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 16 April 2015

อลิสา นาอุดมและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 08 April 2015

นายวุฒิเลิศ ชนะหาญและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพลานามัยแข็งแรง

Wednesday, 08 April 2015

นายคำรณ นันนวน E23NZM และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพลานามัยแข็งแรง

Monday, 06 April 2015

น.ส.ปภาดา ตระกูลศีลธรรม และครอบครัว

ขอพระองคฺ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Saturday, 04 April 2015

โรงแรมตรัง กรุงเทพ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยแข็งแรง

Saturday, 04 April 2015

ศศิวิมล ยันชมภู และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Saturday, 04 April 2015

นางสาวนันทกา อุดมศิริสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดกาลนานเทอญ

Saturday, 04 April 2015

นางสาวธัณย์สิตา เชาว์เจริญกุลณิช

ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

ครอบครัว บุญศิริพันธ์

ขอถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

ซาอุดี จุลเสวก

ข้าพระพุทะเจ้าขอเดชะ กระผม นาย ซาอุดี จุลเสวก ทรงพระเจริณ ยิ่งยืนนาน ด้วยครับ

Friday, 03 April 2015

ธนภัทร ชูศรี

ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

Gornwiga

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

ครอบครัวเกราะทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

กัลยารัตน์ ตันยุชนและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

บุญศรี หนุนภักดี

ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

ธันญ์วริน สามัญเขตกรณ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

จ.ส.อ.พัฒนฉัตร สงวนชม และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

สุพิดา หนองโยธาและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

นางสาวราณี ทองประดับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

นายเดชฤทธิ์ วิมาเมฆ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

นายวิชิต หมอแสน

พร้อมครอบครัว

Friday, 03 April 2015

นางสว ณัฐจิราธร ร่มกลาง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 03 April 2015

นางสาวนฤมล กาขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 03 April 2015

สมประดี เฉี้ยนเงิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

สมชัยไตรยะสุทธิ์และครอบครัว

ขอพระองคฺ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

อุดม การนา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

ข้าพพุทธเจ้านายวัลลภ นางรุ่งนภา อินพุ่ม ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

เอื้อการย์ ทรัพย์ปรุง

ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

ปรีชา สุทธิธรรมและครอบครัว

ขอพระองค์มีพระพลานามัย แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Thursday, 02 April 2015

นางสาวนิภาภรณ์ ปกรณ์กิตติบวร พร้อมครอบคร...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

ชมรมผู้ประกอยการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงโ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

นายกฤษฎา แตงพันธุ์ และ น.ส.สุรีภรณ์ ภู่น...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง

ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

นายประยุทธ ชื่นจิร

ข้าพพุทธเจ้าพร้อมครอบครัวขอร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกรหม่อม

Thursday, 02 April 2015

นายประยุทธ ชื่นจิร พร้อมครอบครัว

ข้าพพระพุทธเจ้านายประยุทธ ชื่นจิตร พร้อมครอบขอร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

ชัยชนะ ดีบุญมี พร้อมครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

นายวิรัช แก้ววิชัย HS2XGX

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัช แก้ววิชัย พร้อมครอบครัว ขอถวายพระพีชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยดระหม่ม

Thursday, 02 April 2015

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

อุกฤษ พรประพันธุ์และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

Thursday, 02 April 2015

นพรัตน์ ป้อมสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

ข้าพพุทธเจ้านางสาวณิชานันท์ และครอบครัวเ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

ARKORN PHONGARM

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลนานเทอญ

Thursday, 02 April 2015

สุทธิกา ประกอบผลดี และครอบครัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

เปรม ระดาฤทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

ฐากูร แสงทอง และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

เปรม ระดาฤทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

นางสาวจตุพร พรหมจารย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

นางสาวจุรีรัตน์ ศรีโยธี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดกาลนานเทอญ

Thursday, 02 April 2015

ครอบครัวพุกชูนาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

Thursday, 02 April 2015

นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

นายทรงยศ รังษา และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

นายจรูญโรจน์ วาดเจริญ E20ZSY สระบุรี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Thursday, 02 April 2015

พนิตภัทร ปิยะภาณีพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 02 April 2015

จินดาวรรณ เข็มพล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน องค์นารีรัจนาที่เป็นที่รักของชาวไทยทั้งประเทศ

Thursday, 02 April 2015

นางสาว ทอปัด ก้องกนกพัชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และ เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 02 April 2015

Wiyada sutasvorakun

ขอพระองค์ พรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 01 April 2015

พรพิทักษ์ ชูสิทธิ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 01 April 2015

นายอิทธิพล ไชยสาแล้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 01 April 2015

Sutida Tanikkul

ขอ พระ องค์ ทรง พระ เจริญ ยิ่ง ยืน นาน

Wednesday, 01 April 2015

นางพัชรี แดนไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ตลอดกาลนานเทอญ

Wednesday, 01 April 2015

กำชัย ใจแน่น และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Wednesday, 01 April 2015

ข้าพพุทธเจ้านายรังษี กิจสุวรรณ และครอบคร...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 01 April 2015

ราษฎรไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และ เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

Wednesday, 01 April 2015

คนไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดกาลนานเทอญ

Wednesday, 01 April 2015

นายจุลพล นิลพันธ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 01 April 2015

นิยดา/วีระวัฒน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 01 April 2015

นางสาวภัทรนิษฐ์ ไชยมณีวัฒน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดกาลนานเทอญ

Wednesday, 01 April 2015

ข้าพพุทธเจ้านายสัจจาพงศ์ ราชรักษา และครอ...

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครบพระราชวรวงศ์ เทอญ...เอเมน

Wednesday, 01 April 2015

Thitiwat Robkhob

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 31 March 2015

ขนิษฐา นักฟ้อนและครอบครัว

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

ณรงค์ และ ชนกพร ชัยพยุงพันธุ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานมัยแข็งแรง สมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนานๆ

Tuesday, 31 March 2015

พันเอกศิริพงษ์ พุ่มพวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 31 March 2015

นางปุณณภา ลออศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

รพินท์นิภา พิทักษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 31 March 2015

นิติกาญจน์ สันติพิมลธรรม และ ครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และ เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

Tuesday, 31 March 2015

นายพสิษฐ์ สันติพิมลธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตอดไป

Tuesday, 31 March 2015

ข้าพเจ้านายคุณานนท์ แดงขาวเขียว และครอบ...

ขอพระองศ์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

รัชดาพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 31 March 2015

นิพนธ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 31 March 2015

รัชฎาพร ทรัพย์มี ก๋งอุบล และครอบครัว

ขอจงทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

นางสุชนัน โชคสิทธิกร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

ข้าพเจ้านายอิทธิพล ชัยสุภา

ขอจงทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

ประพัทธ์ สืบรักษ์

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 31 March 2015

ประเสริฐ เอ่งฉ้วน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 30 March 2015

ครอบครัววัฒนะยา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรไปตราบนานเท่านาน

Monday, 30 March 2015

ณัฐวุฒิ อาจปรุ

ทรงพระเจริญ

Monday, 30 March 2015

ทิพวรรณ โทสิริกุลชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดกาลนานเทอญ

Monday, 30 March 2015

อดิเรก วีระกิจ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 30 March 2015

นายวันชนะ นรสิงห์,นางเอมอร โสภณและครอบคร...

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 30 March 2015

นาย ศตคุณ ไถ้เงิน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 30 March 2015

นภัสวรรณ สวัสดิทัต

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 30 March 2015

นาย ชัยรัตน์ ทองยี่สุ่น และครอบครัว

ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญพสนิกรชาวไทยชั่วกาลนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 30 March 2015

นางสุกัญญา เกิดไพบูลย์และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 30 March 2015

จิตาพร ชุมทอง และครอบครัว

ขอพระทรงพระเจริญ

Monday, 30 March 2015

วิชัย สาธุชาติ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Sunday, 29 March 2015

มงคล ฉัตรเวทิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 29 March 2015

กิตติ โตแทน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 28 March 2015

พิมพ์ราวัน ใสขาว

ทรงพระเจริญ

Saturday, 28 March 2015

นายอรรถพล อึ๋งชินกรรมและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 28 March 2015

น.ส. สุกัญญา อำพนราชมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Friday, 27 March 2015

นายสุรทัต ศุภศรี

ขออัญเชิญอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ตลอดจนพระบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์ และพระบารมีแห่งองค์พระสยามบรมราชกุมารีองคืปัจจุบัน ได้โปรดประทานพรให้ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยื มีความเจริญ รุ่งเรือง สถิตย์สถาพร ตราบกาลนาน ด้วยเทอญ

Friday, 27 March 2015

นายพงศ์ภพ สุจริตพงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 27 March 2015

นายอนันตชัย ฉลาดดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 27 March 2015

สถานีวิทยุแฮปปี้เรดิโอ 93.25 MHz จ.หน...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 27 March 2015

นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข

ทรงพระเจริญ

Friday, 27 March 2015

สถานีวิทยุส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒ...

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 27 March 2015

ชัยพฤกษ์ สุดถวิล ทิพยวดีี ณัชพล ศุภาพิชญ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 27 March 2015

รวิภา ด้วงแดงโชติ

ทรงพระเจริญ

Friday, 27 March 2015

น.ส.เฉลิมศรี แซ่ลิ่ม และครอบครัว

ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญพสนิกรชาวไทยไปตราบชั่วกาลนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 26 March 2015

รุ่งทิพย์ พิทยาภินันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 26 March 2015

ทวิทย์ ทองเล็ก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 26 March 2015

ศุภกานต์ อุฤทธิตะวี

ขอพระองคืทรงพระเจิญ

Wednesday, 25 March 2015

ยุวลักษณ์ เอี่ยมโภคลาภ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 25 March 2015

พิชญะ ตื้อคำ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 25 March 2015

ครอบครัว นันทวรรณกร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 25 March 2015

นายไตรภพ ทองสุข และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขอให้พระองค์มีพระเกษมสำราญตลอดไป

Wednesday, 25 March 2015

ครอบครัวศรีวิชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 25 March 2015

นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 24 March 2015

วัชลาวลี เดชสำราญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Tuesday, 24 March 2015

นายอนุชา คงกล้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 24 March 2015

นที ชินโชติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Tuesday, 24 March 2015

นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 24 March 2015

E21dkd

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 24 March 2015

สถานีวิทยุ AFM 89.50 หันคาเรดิโอ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 24 March 2015

kiewyha

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทย

Monday, 23 March 2015

ครอบครัวเขียวยะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Monday, 23 March 2015

นายวีระพันธ์ ห้วยลึก และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพลานามัยแข็งแรง

Monday, 23 March 2015

สถานีวิทยุ My Radio Family

ประณตน้อมค้อมกราบทาบพระบาท วโรกาสบรรจบครบพรรษา "องค์ฯพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ผองประชาเทิดองค์พระทรงชัย ขอพระองค์ทรงศักดิ์ประจักษ์สุข นิราศทุกข์ทั้งปวงล่วงสมัย สัมฤทธิ์ผลสมพระราชหฤทัย พลานามัยเกษมศานต์สำราญเทอญ

Monday, 23 March 2015

คณึง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

นายอนุตร์ แพทยานันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 23 March 2015

นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

คณวรรณธร วงษ์ลิขิตเลิศ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Monday, 23 March 2015

นิตยา พันธาวงศ์และครอบครัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 23 March 2015

นายพลศักดิ์ มุ่งมานะกิจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

นายบัญชา พุทธสุภะ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 23 March 2015

มานิต สิริหล้า

ทรงพระเจริญ

Sunday, 22 March 2015

ธีรนนท์ มาแดง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 22 March 2015

มิตรภาพเรดิิโอ 107.50

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 22 March 2015

นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Sunday, 22 March 2015

นางสาวพรนัชชา คำเขียวพร้อมครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

Sunday, 22 March 2015

นางสาวเบญญาภา บัวเดช

ขอพระองค์พระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 22 March 2015

นางสาวเบญญาภา บัวเดช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 22 March 2015

นายวราวุธ จิระกิตติดุลย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นางเย่นเซง แซ่ฟุ้ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายเด่นชัย ชิงดวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายเด่นชัย ชิงดวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายเด่นชัย ชิงดวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นางสาวสมพร แกมนิรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 21 March 2015

นายชยพัทธิ์ มะแม้นและครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

นายชยพัทธิ์ มะแม้นและครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 21 March 2015

ภีมกานต์ หลักกำจร และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

ชัยพฤกษ์ พรมชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

ธัญนันท์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทราพระเจริญ ยิ่งยืนนานตลอดไป

Friday, 20 March 2015

นางธัญนันท์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

Friday, 20 March 2015

ประทีป สังข์เที้ยม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นายมนัส แก้วตาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

รัตนพงษ์ ทับถม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นางสาวธราภรณ์ พยุงสกุล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นายสงัด คำมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

ครอบครัวดำรงศิลป์สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

Friday, 20 March 2015

นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 20 March 2015

นายวุฒิเลิศ และครอบครัวชนะหาญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 20 March 2015

จิตรเสน สะท้านภพ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

Friday, 20 March 2015

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4A...

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 20 March 2015

ธนพงศ์ ใจสุข

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 19 March 2015

นายวสันต์ เริงสมุทร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Thursday, 19 March 2015

กัญจน์ชยากร เชยชม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนตราบนานเท่านาน

Thursday, 19 March 2015

อำไพ เกรียงประเสริฐ

ทรงพระเจริญ

Thursday, 19 March 2015

ศรัณยู จิระกร

ทรงพระเจริญ

Thursday, 19 March 2015

 

Display Num