ถวายพระพร

Name *
Content *
   
 

นางสาวฐิติยาภรณ์ ไชยทอง และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

E21VN,E22JWJ,E22JWK,E22VUJ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นายอัฐพงษ์ ชูลีธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

นายเกียรติศักดิ์ โบพรหม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นายบัญชา มโนโอภาสชัย และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

สุรัช ลีลาวรรณเขต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 26 November 2014

พิพัฒน์ บำรุงกาญจน์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นายอาณันย์ ดำมุณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

นายวิชาญ อ่อนชุลี และครอบครัว

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

Tuesday, 25 November 2014

สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนวัดลาดบัวขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 25 November 2014

รังษี วนเศรษฐ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นางพีรพรรณ ปัจฉิมานนทื และ ครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

ภัทรมน เกียรติศักดิ์โสภณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

จินดาวรรณ เข็มพล และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายนครินทร์ รัตนปัญญาHS1NIF และครอบครัว

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ พระชนมายุยั่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายมนัส แก้วตาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 25 November 2014

ครอบครัวตันสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Tuesday, 25 November 2014

สถานีวิทยุ FM90.25 MHz. อ.หาดใหญ่ จ.สงขล...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายพัลลภ อังการกุล และครอบครัว

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

รัตนา ศุภพงศ์

Long Live the KING ! Vive le Roi !

Tuesday, 25 November 2014

นางนุสรา หนาแน่น และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

น.ส.พรศิริ บุญเลิศวรกุล

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายอภิรักษ์ รังสฤษฎากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

ครอบครัวดำรงศิลป์สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดกาลนานเทอญ

Tuesday, 25 November 2014

วิทยุกระจากเสียง เพชรประชาสิทธิ์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยี่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นางสาวจิระภา สุขสำราญและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ขอพระองค์ทรงมีพระเกษม สำราญ ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Tuesday, 25 November 2014

สถานีทรูเลิฟเรดิโอ 87.5 MHz อ.เมือง จ.แพ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นางสาวจรัสภาณ์ กิจแพทย์ และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง สมบรูณ์ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

นายวัชรินทร์ อึ้งพานิชย์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

ครอบครัวสุจริตชีพ

ขอจงทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นายตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย เทอญ

Monday, 24 November 2014

นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

กมลชนก แก้วม่วง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

Nature Radio

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นางสาวจิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

ปราณี กฤษณะสุวรรณและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายแข็งแรง ยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

ข้าพระพุทธเจ้า นายประสงค์ เนืองทองและคณ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

Monday, 24 November 2014

นางสาวจตุพร พรหมจารย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นายไพรัตน หนาแน่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นางคณาพร สนธยานนท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นัฐรินทร์ยา สุทฐิสินบวรรัช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

HS7OIR @E23GMC

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

ครอบครัวสมหาญวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นายนิรันดร์ ทับศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

nirandr Tabsri

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นายกุญชาติ แสงมณี และครอบครัว

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

นางสาว อารยา ศรีประยูร

ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

สมชาติ ตวงมุกดา

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง

Monday, 24 November 2014

ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

ขอพระองค์ทรงมี พระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวไทยสืบไป

Monday, 24 November 2014

นายบัญชา พุทธสุภะ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

อังกูล บุญดีและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นางสาวธัญญาพร ไตรยวงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

มนต์ชัย ณ ลำพูน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

นายวสันต์ เริงสมุทร

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยื่นนาน เทอญ

Monday, 24 November 2014

พลอยไพลิน หาญสุทธิชัยและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นายศรัณยู จิระกร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 22 November 2014

 

Display Num